STATUT
Stargardzkiej Organizacji Turystycznej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 kwietnia 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Organizacja nosi nazwę: "Stargardzka Organizacja Turystyczna" - zwana dalej Organizacją. Organizacja może używać akronimu SOT.

3. Siedziba Organizacji i jej organów znajduje się w Stargardzie Szczecińskim.

§ 2

1. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, w szczególności Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz należeć do organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Dochód z tych działalności powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych.

5. Działalność Organizacji opiera się na społecznej pracy jego członków, Organizacja może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 3

Organizacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE ORGANIZACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

Celem Organizacji jest:

1. kreowanie wizerunku miasta Stargard Szczeciński i powiatu stargardzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

2. wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Stargardzie Szczecińskim i powiecie stargardzkim,

3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym miasta i powiatu,

4. zwiększanie liczby turystów odwiedzających Stargard Szczeciński i powiat stargardzki,

5. wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,

6. rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”,

7. działanie na rzecz poprawy infrastruktury: turystycznej, kulturowej, rekreacyjnej i sportowej miasta i powiatu,

8. koordynacja działań promocyjnych sektora turystycznego,

9. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu,

10. stworzenie warunków współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

11. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, kultury, rekreacji i sportu,

12. propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki miasta i powiatu,

13. działania na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju pamiątkarstwa i wyrobów regionalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.

§ 5

Zadania Organizacji to:

1. promocja miasta Stargard Szczeciński i powiatu stargardzkiego w kraju i za granicą,

2. inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,

3. organizacja i prowadzenie miejskiego systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc,

4. inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych,

5. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizacje celów statutowych Organizacji,

6. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki,

7. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych,

8. współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki,

9. podejmowanie wszelkich innych form służących do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ORGANIZACJI

§ 6

1. Członkowie Organizacji dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

1) osoby fizyczne zainteresowane rozwojem szeroko rozumianej turystyki w mieście Stargard Szczeciński i powiecie stargardzkim, zajmujące się sprawami turystyki w ramach:

a) sprawowania funkcji kierowniczych w organach Jednostek Samorządu Terytorialnego,

b) kierowania jednostkami mającymi wpływ na rozwój turystyki,

c) wykonywanych obowiązków zawodowych związanych z turystyką

- jako pracownik administracji,

- jako pracownik firm i organizacji związanych z branżą turystyczną,

- w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

2) osoby prawne, a w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, przedsiębiorcy sektora usług turystycznych oraz stowarzyszenia i inne organizacje działające w tej dziedzinie, akceptujące Statut Organizacji,

3) osoby fizyczne i prawne akceptujące zapisy statutu Organizacji.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Organizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 8

1. Kandydat do Organizacji składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Organizacji decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9

1. Członek zwyczajny Organizacji ma w szczególności prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Organizacji i brania udziału w głosowaniu,

2) wybierania i bycia wybranym do organów Organizacji,

3) zgłaszania do organów Organizacji wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Organizację.

2. Członek zwyczajny Organizacji jest zobowiązany:

1) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Organizację,

2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Organizacji,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10

1. Ustanie członkostwa w Organizacji następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

3) likwidacji członka będącego osobą prawną,

4) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

2) postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem,

3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Organizacji,

4) działania na szkodę Organizacji.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1) – 3) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Organizacji za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Organizacji.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2-4.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Organizacji.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Organizacji godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 2-4.

§ 13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Organizację, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY ORGANIZACJI

§ 14

Organami Organizacji są:

1) Walne Zebranie Członków Organizacji,

2) Zarząd Organizacji,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

Wyboru Zarządu Organizacji i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Organizacji w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Organizacji,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 16

Uchwały wszystkich organów Organizacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

§ 17

Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Organizacji. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 18

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji w szczególności należy:

1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Organizacji,

2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Organizacji i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Organizacji,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Organizacji z działalności minionej kadencji,

5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

7) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

8) uchwalenie Statutu Organizacji lub jego zmiany,

9) nadanie członkostwa honorowego Organizacji,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przeznaczenia jego majątku,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

13) powoływanie i likwidacja oddziałów Organizacji,

14) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Organizacji zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Organizacji.

3. Walne Zebranie Organizacji po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Organizacji wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 19

1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Organizacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20

1. Do zakresu działania Zarządu Organizacji należy w szczególności:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

2) kierowanie bieżącą pracą Organizacji i zarządzanie jej majątkiem,

3) reprezentowanie interesów SOT,

4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

5) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

6) składanie sprawozdań z działalności Organizacji,

7) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Organizacji,

8) uchwalanie regulaminu Biura Organizacji.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Organizacji Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Organizacji lub zlecić prowadzenie Biura innemu podmiotowi.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Organizacji.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

§ 23

1. Majątek Organizacji tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Organizacji.

2. Majątek Organizacji pochodzi z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji,

3) środków otrzymanych od sponsorów,

4) darowizn,

5) zapisów i spadków,

6) dochodów z własnej działalności,

7) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Organizacji.

4. Organizacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Organizacji gospodaruje Zarząd.

§ 24

1. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Organizacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Organizacji na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Organizacji.

§ 27

1. Organizacja może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Organizacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Organizacji, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

Stargardzka Organizacja Turystyczna

Rynek Staromiejski 4

73-110 Stargard

tel. 91 578 54 66

kontakt@sot.stargard.pl